Výbor SDH Havířov Město

Starosta: Lukáš Jurok
Náměstek: Ing. Jana Bulavová
Velitel SDH: Emanuel Došlík
Velitel JSDHO: Zdeněk Chvojka
Hospodář: Kateřina Brokešová
Vedoucí mládeže: Tomáš Robosz
Referent ochrany obyvatelstva: Bc. Jan Dvořák
Člen Výboru: Jiří Potoček
Člen Výboru: Mgr. Jana Urbancová
Člen Výboru: Lenka Najzarová
Kronikář (web): Luděk Najzar
    

Starosta SDH

-       je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi
-       podepisuje písemnosti SDH
-       rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
-       připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
-       vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
-       odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
-       správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
-       o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
-       v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
-       zodpovídá za informovanost členské základny SDH

    

Jednatel


-       přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
-       o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
-       ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
-       podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze, valné hromady SDH a provádí zápisy ze schůzí
-       odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
-       ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

    

Velitel SDH

-       v případě, že se nejedná o tutéž osobu, spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem
-       spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
-       navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh
-       podílí se na připravenost jednotky a hasební techniky,
-       odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH
-       podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
-       podílí se zpracovávání zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu

    

Velitel jednotky SDH obce

-       velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami
-       řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
-       organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku
-       vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
-       kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
-       zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech


    

Zástupce velitele

-       spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
-       spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
-       podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
-       v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

    

Vedoucí mládeže

-       řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
-       provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
-       organizuje a řídí jeho činnost
-       tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru
-       zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládeže to i za pomoci ostatních členů výboru
-       úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží
-       snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

    

Referentka žen

-       napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru
-       organizuje pro členky sboru různorodou činnost
-       spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti
-       napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti

    

Hospodář

-       odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
-       vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.
-       finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
-       provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
-       veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

    

Kontrolní a revizní rada

-       kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná
-       rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
-       zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
-       dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
-       nahlíží do všech písemností orgánu sboru
-       dohlíží též na výdělečnou činnost, a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
-       musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
-       1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

    

Referent ochrany obyvatelstva

-       pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy
-       spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce – pokud se jedná o „určenou obec“
-       na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení a případně provádí i jeho odbornou přípravu
-       může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany
-       spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva
-       spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli
-       na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva – zejména při potřebách praktických ukázek
-       může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábu

    

Kronikář

-       zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
-       do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
-       kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.


designed by Luda_2 ver. 6.0