Nejsi přihlášen |

Výbor SDH Havířov Město

   Starosta sboru - Kotula Ladislav
   Velitel - Došlík Emanuel
   Hospodář - Brokešová Kateřina
   Vedoucí mládež - Bulava René
   Referent žen - Bulavová Jana
   Prevence a ochrany obyvatelsva - Dvořák Jan
   Člen výboru - Potoček Jiří
   Kontrolor - Valjašek Jan
   Kronikář (elektronická podoba) - Najzar Luděk

  
Starosta SDH
Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje písemnosti SDH.
- rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
- připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
- vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
- odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
- správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
- o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
- v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
- zodpovídá za informovanost členské základny SDH
  
Jednatel
- přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
- o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
- ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
- podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH
- provádí zápisy ze schůzí
-odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
- ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH
  
Velitel SDH
- v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem
- spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
- navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh
- podílí se na připravenost jednotky a hasební techniky,
- odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH  podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
- podílí se zpracovávání zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu  řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
- organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných té
  
Vedoucí mládeže
-řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
-provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
-organizuje a řídí jeho činnost
-tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru
-zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru
-úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží
- snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů
  
Referentka žen
- napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru
- organizuje pro členky sboru různorodou činnost
- spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti
- napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti
  
Referent ochrany obyvatelstva
- pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy
- spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce – pokud se jedná o „ určenou obec „
- na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení a případně provádí i jeho odbornou přípravu
- může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany
- spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva
- spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli
- na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva – zejména při potřebách praktických ukázek
- může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábu

Sponzoři SDH               Media       Sponzoři Halovky                    
© SDH Havířov Město 2013 | designed by Luda_2
k vytvoření těchto www nebyl zneužit žádný CMS editor :)